Ученици от ПГ „Димитраки Хаджитошин“- Враца изработиха глинени фигури в интердисциплинарен урок

На 29.09.2022г., ПГ „Димитраки Хаджитошин“ – Враца се проведе интердисциплинарен урок, включващ учебните дисциплини история и цивилизации, география и икономика, английски език, изобразително изкуство, строителство и архитектура. Едновременно с учениците от 10 А клас работиха трима учители – г-жа Анелия Цветкова-учител по история и цивилизации, г-жа Теодора Кръстева-учител по география и икономика и г-жа Валентина Иванова-ресурсен учител. Темата на урока беше “Първите човешки общности в земите на България”. Представени бяха първите човешки общности в земите на България и особеностите в бита, религията и стопанството. В зададената индивидуална работа особен интерес предизвика изработването от глина фигури на Богинята Майка и плочката от с. Градешница, Врачанско. В глинените проекти активно участваха и учениците със специални образователни потребности.