Структура

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Враца.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на областта, ккато и подсигурява ресурсно подпомагане на места, където няма назначени ресурсни специалисти към учебните заведения.

Към регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

В РЦПППО – Враца функционира и  терапевтична програма  по ерготерапия и сензорна интеграция

Има изградена практика студенти от специалност Трудотерапия към МУ – София, филиал Враца да работят съвместно по програма по трудотерапия и полезни умения.

График за консултации

Ръководство:

Директор – Галина Статкова

Заместник – директор по учебната дейност – Калина Христова

Главен счетоводител – Цветана Пелтекова