Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование за деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания

Детски гняв

Игри за работа в група

Жестове_увреден слух

Ръководство Матанова

Методика множ. увреждания 

Методика – Гърбачева