Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование за деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания

Детски гняв

Игри за работа в група

Жестове_увреден слух

Ръководство Матанова

Методика множ. увреждания 

Методика – ГърбачеваРанна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Бланка – Скрининг тест

Приложение 1 Социално развитие, запознанство

Приложение 2 Въпросник за родители

Приложение 3 Въпросник за учители

Приложение 4 Информирано съгласие