Повишаване на уменията за преподаване и работа с ученици със СОП чрез обмяна на опит със специалисти в сферата на включващото обучение от страни от Европа