В състава на регионалния екип влизат ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца със зрителни нарушения, представител на Регионално управление на образованието – Враца, общообразователни учители от предучилищен и начален курс, социален работник от Отдел “Закрила на детето“.
Функциите на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности са регламентирани с приемането на ЗПУО и ДОС към него.

Основни дейности на Регионалния екип са:

  • оценява потребностите от допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата
  • предлага на директора на регионалния център одобряването или неодобряването на допълнителната подкрепа;
  • извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в специално училище;
  • подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
  • предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
  • информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности и насочва учениците със специални образователни потребности, получили удостоверение за завършен: VII, VIII и Х клас за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация
  • отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година.

Документи за сваляне:

Заявка за участие в квалификационна форма за педагогически специалисти

Заявка за участие в предоставяне на методическа подкрепа-директори

Заявка за участие в предоставяне на методическа подкрепа-координатори

График за консултации в РЦПППО-Враца

Програма за квалификация – 2023/2024г.

Годишен план на РЦПППО-Враца за 2023/2024