Документи за сваляне:


Документи за учебната 2023/2024г.

Насоки за прилагане на карта за функционална оценка на специалните образователни потребности на основата на ICF-CY
Приложение 1 – Карта за функционална оценка за необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици

Приложение 2 – Пълна карта за функционална оценка на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование

План за подкрепа 2023/2024 г.

Заявление от родител до директор на училище/ДГ

Заявление за одобрение от РЕПЛР от Директор – от разстояние

Заявление за одобрение от РЕПЛР от директор

Приложение №.1 – Необходими специалисти за участие в ЕПЛР и реализиране на допълнителна подкрепа

Приложение №.2 – При невъзможност да се осигури специалист за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

Приложение №.3 – При невъзможност да се осигурят всички специалисти за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика 

Информация за реализирана обща подкрепа

Документи за оценка

Заявление за родители

Заявление ЦСОП

Отлагане от 1 клас за учебната 2024/2025 година

  1. Заявление – отлагане от 1-ви клас
  2. Становище за отлагане от 1 клас – приложение 1
  3. Информация за допълнителна лятна работа за отлагане от 1 клас – приложение 2

Насочване след 7 и 10 клас

  1. Приложение № 1 Образец на заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца лишени от родителски грижи, и от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства
  2. Приложение № 2 Образец на заявление до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование

Анкета за определяне на необходимостта от Сензорна и Ерготерапия

Заявление-сензорен терапевт

Карта оценка

План за подкрепа

Алгоритъм

Програма за квалификация – 2023/2024г.

Годишен план на РЦПППО-Враца за 2023/2024г.