Отлагане по обективни причини от задължително обучение в І клас за учебната 2024/2025 година

Във връзка с предстоящи заседания на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПРДУСОП) и в изпълнение на дейностите по чл. 139 от Наредбата за приобщаващо образование, регламентиращи отлагането по обективни причини от задължително обучение в І клас, е създадена следната организация:

В срок до 19 юни 2024 г. на място в РЦПППО – Враца заинтересованите лица подават следните документи:

  • Заявление по образец , попълнено и подписано от родителя на детето или лице, което полага грижи за детето, до директора на РЦПППО – Враца и документи, регламентирани в чл. 139, ал. 2 на Наредбата за приобщаващото образование:
  • Копие от протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации;
  • Копие от удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие – издава се от ДГ, която е посещавало детето;
  • Становище на екипа от педагогически специалисти от ДГ, които са работили с детето – изисква се от ДГ, която е посещавало детето – Приложение 1;
  • Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас (при наличие на такива).

          В периода 20 – 25 юни 2024 г. представители на регионалния екип за подкрепа на процеса на приобщаващо образование ще се свържат с родителите за уточняване на час и дата за явяване на заседание, на което ще бъде извършено наблюдение на детето и събеседване с родителя.

Заседанието на РЕПЛРДУСОП ще проведе на 27.06.2024 г.

В случаите, когато детето не е посещавало детска градина през голяма част от времето и становището на ЕПЛР в детската градина не съдържа информация, доказваща обективността за отлагане постъпването в 1-ви клас, е възможно от страна на РЕПРДУСОП да се изиска явяване на детето на следващо заседание (през м. септември), след изчерпване на възможностите за допълнително обучение и подкрепа през предстоящите летни месеци.

Второто заседание на РЕПЛРДУСОП ще се проведе в периода 04 – 10 септември 2024 г. – за децата, за които е идентифицирана необходимост от допълнително обучение и подкрепа.

За установяване на постиженията на детето ще бъдат изискани следните документи:

  1. портфолио с материали от проведените допълнителни дейности;
  2. информация от директора на детската градина за: брой реализирани часове за допълнителна подкрепа от всеки специалист, определен в плана за подкрепа на конкретното дете; постиженията на детето от проведените допълнителни форми, реализирани от учителите на детската група.

В описаните по-горе случаи директорът на детската градина следва да изготви горепосочените документи в срок до 31.08.2024 г. и да ги предостави на родителя на съответното дете. Документите ще бъдат част от изискваните документи за явяване пред РЕПЛРДУСОП през м. септември, 2024 г.