Насочване на ученици с хронични заболявания и специални потребности след 7 и 10 клас

Стартира насочването за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Насочването на учениците ще бъде извършено от комисия, определена със заповед на началника на РУО – Враца.

С оглед на някои специфични особености групите ученици ще бъдат разгледани диференцирано:

 1. Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Определена е следната организация за подаване на документи:

В срок от 07.05.2024 г. до 21.05.2024 г. на място в РУО – Враца се подават следните документи:

 • Заявление до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства с подредени желания (Приложение № 1);

В заявлението задължително се попълват всички лични данни на кандидат-гимназиста, актуален адрес и телефонен номер, които са необходими с оглед уведомяване за резултатите от насочването или за връзка при необходимост от членовете на комисията.

При попълване на желанията в заявлението от съществено значение за насочването на ученика е последователността, в която са вписани профилите и/или специалностите, за които се кандидатства. На позиция 1 се посочва най-желаният профил/най-желаната специалност, в който/която ученикът желае да се обучава в VIII клас. За едно желание се приема един профил или специалност в съответното училище. Това означава, че ако в едно училище се извършва прием в два, три и повече профила, респ. две, три и повече специалности, то всеки/всяка от тях е отделно желание и трябва да се впише на отделен ред в заявлението. Вписаните в заявлението желания задължително се номерират.

За учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

 • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (в РУО – Враца се представят копия на документите);

Насочването се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието.

За учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип

 • Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в съответната институция;

За учениците, настанени в приемно семейство

 • Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (в РУО – Враца се представят копия на документите);

РЕДЪТ И ПРОЦЕДУРАТА за приемане на документи за учениците с хронични заболявания и с физически и сензорни увреждания са следните:

 • Родителят/настойникът предварително се консултира относно възможностите за насочване на ученика с представител на Комисията в РУО – Враца – Ивка Гиздина – ст. експерт по приобщаващо образование в РУО – Враца – тел. 0894385010 и инж. Петя Личева – ст. експерт по професионално образование и обучение в РУО – Враца – тел. 0894385007;
 • Медицинските документи (само за учениците с хронични заболявания и с физически и сензорни увреждания) се представят за предварителен преглед и съгласуване при д-р Йоцка Йончева, лекар-педиатър – тел.0886617920, включена в комисията, с практика в ДКЦ 1, ет.1, каб. 109. За извършване на медицинска експертиза от д-р Йончева е необходим издаден от личния лекар талон № 17 за преглед от педиатър. Лекарят преглежда документите и отразява становището си в съответен документ.
 • Родителят/настойникът на ученика попълва заявление по образец и заедно с медицинския документ се подават от кандидата и/или родителя/настойника му на място в РУО – Враца, ул. „Св. Софроний Врачански“№ 6 – на вниманието на комисията за насочване.
 • Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, след изискването ѝ от представител на комисията.
 • Насочването за обучение в VIII/XI клас на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се извършва съгласно Списъка на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и Списъка за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.

Учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства, се насочват по специалности от професии. Те представят само заявление по образец и съответна служебна бележка, удостоверяваща техния статус.

При подаване на документите в РУО – Враца учениците представят документ за самоличност.

На свое заседание комисията разглежда подадените заявления и извършва насочването. Препис-извлечение от протокола за извършеното насочване се изпраща на директорите на училища. Насочените по този ред ученици следва да се запишат в съответните училища срок до 04 юли 2024 г. – за учениците в VII клас и до 17.07.2024 г. – за учениците в X клас.

 • Ученици със специални образователни потребности, които завършват VII/X клас с удостоверение за завършен VІІ/X клас

Директорите на училища, в които горепосочените ученици завършват VII/X клас, ресурсните специалисти и кариерните консултанти информират учениците за възможностите за насочване и оказват пълно съдействие на родителите да попълнят заявление за насочване на децата им за обучение в VIII/XI клас за учебната 2024/2025 г. в периода от 7 май до 21 май 2024 г.

В същия период на място в сградата на РЦПППО – Враца, ул. „Огоста“ № 4 се подават следните документи:

 • Заявление до директора на РЦПППО – Враца (Приложение № 2) с попълнено и приложено към него заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца лишени от родителски грижи, и от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства (Приложение № 1).

В заявленията се вписват подредени не по-малко от три желания за учениците, завършващи VII клас. Същите следва да са подписани от родител/настойник/лице, упражняващо грижа;

 • Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по специалност от професия;
 • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • При наличие – протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването;
 • Копие от плана за подкрепа на ученика през настоящата учебна година.

На 21.05.2024 г. директорът на РЦПППО – Враца внася в РУО – Враца доклад с приложени копия на постъпилите заявления до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип.

Регионалният екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПЛРДУСОП) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия, въз основа на които се изготвя мотивирано становище за насочването на ученика.

Учениците от VII клас се насочват съгласно утвърдения държавен план-прием за уч. 2024/2025 г. към професионални или профилирани паралелки в училища в област Враца, в които е приложимо обучението им по индивидуален учебен план (Приложение № 3 – ДПП за уч. 2024/2025 г., в което с жълт цвят са маркирани паралелките, в които е възможно насочването).

Учениците, завършващи X клас с удостоверение и заявили желание за продължаване на обучението си в XI клас през учебната 2024/2025 г., се насочват към места по допълнителния държавен план-прием в XI клас в област Враца.

Директорът на РЦПППО – Враца изпраща доклад с приложени в него становища на РЕПЛРДУСОП за насочените ученици със специални образователни потребности в РУО – Враца към комисията за насочване на ученици е хронични заболявалия, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип за насочване на ученика със СОП. Докладът с приложените становища се изпращат в РУО – Враца до 07 юни 2024 г.

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявалия, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип извършва насочването на учениците на 10 юни 2024 г.

Броят на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, насочени на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да е повече от трима.

!!!! Комисията НЕ насочва ученици със специални образователни потребности, завършващи седми клас със свидетелство за основно образование.

Предвид обвързаността с последващи действия, обръщам внимание на необходимостта от стриктно спазване на дадените указания и срокове.

Приложения:

 1. Приложение № 1 Образец на заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца лишени от родителски грижи, и от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства
 2. Приложение № 2 Образец на заявление до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование