Руо-Враца организира работно съвещание за функционалната оценка

На работно съвещание за организация на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците през учебната 2023-2024 г., организирано от РУО – Враца, обучените специалисти за прилагане на картата за функционална оценка от РЦПППО – Враца Весела Павлова – Каменова, Илона Томова и Ася Стефанова представиха на присъстващите координатори на ЕПЛР от областта разработеният по проект BG05M2OP001 – 3 „Подкрепа за приобщаващо образование“инструментариум за извършване на функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и хронични заболявания. Разработените документи – карти, план за подкрепа и насоки за прилагане на картата за функционална оценка, са публикувани на сайта на РЦПППО – Враца, в раздел „Документи“. http://rc-vr.com/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0…/