Обучение на тема „Адаптиране на учебното съдържание за деца и ученици със специални образователни потребности“

На 18 и 22 февруари в онлайн среда се проведе двумодулно обучение от програмата за квалификация на педагогическите специалисти от област Враца. Темата беше „Адаптиране на учебното съдържание за деца и ученици със специални образователни потребности“. Илона Томова и Илияна Киркова – ресурсни специалисти от РЦПППО – Враца представиха на 23 педагогически специалисти особеностите в изготвянето и адаптирането на учебния материал за различните възможности на учениците.