ВАЖНО! Насочване на ученици след 10 клас

Насочването на ученици със СОП,  които ще завършат с удостоверения 10 клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние за учебната 2020/2021г., ще се извърши при следната процедура: 

Заявленията ще се подават по електронен път от 03.05.2020г. до 21.05.2020г. на имейла на РЦПППО- Враца – resursen_vr@abv.bg 

Заявлението можете да намерите в раздел „Документи“ 

В същия срок по куриер или с препоръчано писмо се подават и останалите документи на адреса на РЦПППО – Враца – гр. Враца, ул. „ Огоста“ № 4. При невъзможност да се изпратят се предават  на място в РЦПППО – Враца, след приключване на извънредното положение.

 

Необходими документи: 

  1. Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия.
  2. Всички документи, съдържащ информация за здравословното състояние и социалното положение на ученика, документи издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.
  3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториалната експертна лекарска комисия/ТЕЛК/ и/или на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/.
  4. Копие от плана за подкрепа на ученика през настоящата 2019/2020 учебна година.