ВАЖНО! Отлагане от 1 клас за учебната 2020/2021 г. 

Отлагането по обективни причини от постъпване в 1 клас за учебната 2020/2021 година ще се извърши при следната процедура:

Заявленията ще се подават по електронен път до 26.06.2020г. на имейла на РЦПППО- Враца – resursen_vr@abv.bg 

Заявление за отлагане можете да намерите в раздел „Документи“. 

Становище за отлагане – документ

Останалите документи, регламентирани в чл. 139, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование, ще се изпращат на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер (в срок до 26 юни 2020г) в РЦПППО – Враца, адрес: гр. Враца, ул. „Огоста“ №4. При невъзможност да се изпратят, ще се предават  на място в РЦПППО – Враца, след приключване на извънредното положение.

Необходими документи за отлагане: 

  1. Копие от протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.
  2. Копие от удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие – издава се от ДГ, която е посещавало детето.
  3. Становище на екипа от педагогически специалисти от ДГ, които са работили с детето – изисква се от ДГ – образец на становище можете да намерите в раздел “Документи“. 
  4. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас/ при наличие на такива/.