Планът за квалификационна дейност в РЦПППО-Враца подлежи на актуализация съобразно изявените желания и предоставени нови възможности за обучения.

На 21-22.06.2022г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Враца организира Регионална конференция „От училище към независим живот“ по случай 15 години от създаването на регионалните центрове в страната.

Фокус Приобщаване – виж повече

Мадрид – мобилност март 2015