Планът и програмата за квалификационна дейност в РЦПППО-Враца подлежат на актуализация съобразно изявените желания и предоставени нови възможности за обучения.

Програма за квалификация 2023/2024г.

Програма за квалификация за 2022/2023г.

На 21-22.06.2022г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Враца организира Регионална конференция „От училище към независим живот“ по случай 15 години от създаването на регионалните центрове в страната.

Фокус Приобщаване – виж повече

Мадрид – мобилност март 2015