За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Враца.
Центърът осъществява дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Враца, организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
В РЦПППО – Враца работят високо квалифицирани специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора, учители на деца със зрителни нарушения, доказали своя професионализъм, познания и опит в работата с деца и ученици със специални образователни потребности.
Регионалният център реализира своята дейност чрез функционирането на два сектора:
Сектор 1: Оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности чрез създадения към него Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
Сектор 2 : Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности.

Екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/

Екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в училището или в детската градина се създава със Заповед на директора за всяко дете / ученик. В състава на Екипа задължително се включва психолог / педагогически съветник и логопед. В ЕПЛР при необходимост могат да се включат и други специалисти, както представители на Отдел “Закрила на детето“ и на органите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ресурсни учители, психолози и логопеди, както и други специалисти от Регионалния център участват в екипите за подкрепа на личностното развитие по места в училищата и детските градини от област Враца, където няма назначени такива от Директора на учебното заведение.
ЕПЛР извършва следните дейности /чл. 189, т. 1–4 от ЗПУО/:

 • идентифицира силните страни на детето / ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното развитие
 • извършва оценка на индивидуалните потребности на детето / ученика
 • изготвя и реализира План за подкрепа
 • извършва наблюдение и оценка за развитието на всеки конкретен случай
 • изпълнява и други функции, предвидени в Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика освен посочените функции в чл. 189, т. 1–4 от ЗПУО изпълнява и следните функции:

 1. определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика и определя правила за работата си;
 2. проучва документите и информацията за детето или ученика;
 3. обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и формулира общо решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от заседанието;
 4. информира директора на детската градина или училището за взетото решение за предоставяне на допълнителна подкрепа;
 5. определя вида и формата на обучение на детето или ученика въз основа на оценката на индивидуалните му потребности;
 6. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при необходимост разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или повече учебни предмети за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби, съответно по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПУО за учебната година;
 7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със специални образователни потребности и с множество увреждания; в случай че учениците се обучават в центрове за специална образователна подкрепа, индивидуалните учебни планове и програми се разработват в сътрудничество между училището и центъра за специална образователна подкрепа;
 8. проследява напредъка в развитието на детето или ученика два пъти през учебната година и при необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми след информирано писмено съгласие на родителя, който е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика;
 9. извършва консултативна дейност с децата и учениците, с учителите, с родителите за приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания в детската градина и училището;
 10. изготвя доклади за дейността на екипа до директора на детската градина или училището, съответно в 7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната година.